Moravský rybářský svaz, z.s.| pobočný spolek HlukVýroční dopis 2024


Vážení rybáři a rybářky,

Do roku 2024 Vám všem přejeme hodně štěstí, zdraví a rybářských úspěchů.

Dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která proběhne dne 17.3 2024 v 9.00 hod. v Obecní restauraci v Hluku. V případě neúčasti nadpoloviční většiny členů proběhne náhradní výroční schůze v neděli 17. 3. 2024 v 9:20 hod.

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz,z,s, pobočný spolek Hluk zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256 , se sídlem Hluk Sokolská 1100 IČ 60575875, zveřejňuje dnem 28.12.2023 návrh programu na nadcházející výroční(náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

Program:

Prezentace a zahájení
Schválení programu
Volba zapisovatele, návrhové, mandátové a volební komise
Přednesení zpráv
Schválení účetní závěrky za rok 2023
Schválení plánu hospodaření na rok 2024
Volba členů výboru pobočného spolku
Volba členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku
Zprávy komisí
Diskuze (různé)
Závěr

Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu.

Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail mrshluk@gmail.com

V roce 2024 proběhnou výdeje povolenek v těchto termínech:

úterý 9.ledna 2024 – sportovní hala v Hluku, salonek – 17:00 – 19:00
úterý 27. února 2024 – sportovní hala v Hluku, salonek – 17:00 – 19:00

Návod korespondenční je na adrese ZDE
Dále upozorňujeme, že při nezaplacení členské známky do konce měsíce února 2023 bude členství v rybářském spolku zrušeno!!

Na IX sjezdu MRS zs byla zrušena pracovní povinnost členů a zavedeny nové kategorie členských známek
Ceny členských známek: * Ceny povolenek – mimo-pstruhových:

Celý ceník je na
zde
-

Kategorie Ceny členských známek Ceny povolenek – mimo-pstruhových
dospělí 1400,- 1250,-
udržovací 500,- 500,- (16 -18 let,ZTP a studenti do 26 let)
mládež 200,- 300,-


Členský poplatek 1400 Kč se vztahuje i na kategorie ZTP a členy v důchodovém věku, kteří si chtějí zakoupit povolenku.

Kategorie „Udržovací“ je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udrž. Členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1400 Kč.

Povolenky a řádně vypsané sumáře včetně evidenčních čísel revírů, povolenku + sumář (dejte prosím před vhozením do schránky do obálky nebo sáčku) za období 2023 - jste povinni odevzdat nejpozději do 15. ledna 2024 p. Uhlířovi, Hlavní 111, 687 25 Hluk (tel. 608 612 574).

Prosím nezvoňte, uvedené doklady vhoďte do novinové schránky!!!