Moravský rybářský svaz, z.s.| pobočný spolek HlukGDPR

 

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ VEDENÉ SPRÁVCEM PODLE ČL. 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016, O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ANGLICKY GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, ZKRATKA GDPR), KTERÉ SE POUŽIJE ODE DNE 25. KVĚTNA 2018

 

 

         TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Hluk, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18291

Sídlo: Sokolská 1100, 687 25 Hluk

IČ: 60575875

Kontaktní e-mail: mrshluk@gmail.com

Kontaktní telefonní číslo: +420 725 690 423

Zástupce: ing. Vlk Stanislav

(dále také „pobočný spolek“ nebo „správce“)

           ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

       Rozhodování o přihlášce za člena pobočného spolku.

   Evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov.

   Vydávání povolenky k lovu podle zákona č. 99/2004 Sb. a prováděcích předpisů.

   Vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného a hlavního spolku.

   Určování ceny povolenky k lovu a rozsahu práv a povinností pro jednotlivé druhy členství podle Stanov.

   Podání formulářového návrhu na zápis do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb.

   Vyplácení odměn, popřípadě cestovních náhrad, za předpokladu jejich vyplácení na účet.

   Naplnění činnosti pobočného spolku a hlavního spolku včetně jejich zpřístupnění u předsedy a jednatele pobočného spolku a hospodáře pobočného spolku.

   Plnění pracovní smlouvy.

   Vedení personální a mzdové agendy (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění).

   Zajištění provozu a činnosti správce jako zaměstnavatele.

   Zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb.

   Podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva.

   Zajištění činnosti správce a rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře.

           KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ

         Uchazeč (fyzická osoba) o členství v pobočném spolku.

         Člen (fyzické osoba) pobočného spolku a člen hlavního spolku.

         Funkcionář pobočného spolku.

         Zaměstnanec pobočného spolku.

         Člen rybářské stráže.

         Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře.

           KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

         Titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, bydliště,

          evidenční číslo, datum vzniku členství, bankovní spojení, údaje o dětech, kontaktní e-mail, kontaktní telefonní číslo a podpis.

         Informace o ZTP nebo ZTP/P (údaj o zdravotním stavu) jako kategorie zvláštních osobních údajů.

           KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

         Správce, hlavní spolek a jejich orgány. 

         Orgány veřejné moci.

           KRITÉRIA PRO STANOVENÍ DOBY ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou u jednotlivých kategorií subjektu údajů vymazány po uplynutí doby stanovené pro jejich uchování.

         Nepřijatý uchazeč o členství – do doby, než bude rozhodnutí o nepřijetí za člena konečné a nebude ho možné již právně napadnout.

         Člen

        po celou dobu trvání členství,

        po dobu trvání kárného opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu nebo

        po dobu archivace, je-li stanovena,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

                Funkcionář

       po celou dobu trvání funkce,

       po dobu archivace, je-li stanovena,

       po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení nebo 

       po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

                Zaměstnanec – po dobu archivace stanovenou pro jednotlivé typy dokladů (daňové evidence a doklady pro vyměření daně z příjmů; neschopenky; stejnopisy evidenčních listů důchodového zabezpečení; osobní spis; doklady pro zdravotní pojištění a další).

                Člen rybářské stráže

po celou dobu trvání funkce,

po dobu archivace, je-li stanovena nebo

po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

                Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře

po celou dobu trvání funkce,

po dobu archivace, je-li stanovena nebo

po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

           OBECNÝ POPIS TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

         Listiny s osobními údaji jsou ukládány v uzamčené skříni a uzamčené místnosti.

         Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly.

 

 

V Hluku dne 22. 5. 2018

 

 

 

Moravský rybářský svaz, z.s.

pobočný spolek Hluk